Beleid 2022

1. Opvangdagen zijn van maandag tot en met donderdag.

2. Tussenschoolse (TSO) wordt door mij niet gedaan, omdat dit niet onder de kinderopvang wet valt.

 

Dagen waarop geen opvang wordt geboden/gevraagd

F&F gastouder en ouder zijn verplicht om de dagen (bijvoorbeeld vakantiedagen,verlofdagen en feestdagen waarmee nog geen rekening is gehouden in het contract) waarop opvang en verzorging niet geboden kan worden, respectievelijk niet gewenst is, zo vroeg mogelijk, doch ten minste een maand van tevoren aan elkaar te melden. Indien deze termijn niet in acht is genomen dan is, in het geval de ouder in verzuim is, de F&F gastouder gerechtigd de opvanguren in rekening te brengen ondanks dat opvang niet is geboden. In het geval de F&F gastouder in verzuim is worden de uren niet aan u berekend. Ruildag/uren kunnen worden afgesproken indien op tijd van te voren aangevraagd en indien mogelijk.

Opvang bij ziekte

Bij ziekte van het/de op te vangen kind/kinderen, wordt in overleg afgesproken of ze gebracht kunnen worden. Indien het kind door ziekte niet opgevangen wordt, dan is de ouder gedurende de eerste zeven ziektedagen de overeengekomen vergoeding desondanks verschuldigd over de dagen waarop opvang zou hebben plaatsgevonden. Kinderen met waterpokken zijn welkom vanaf het moment dat de blaasjes ingedroogd zijn. Bij ziekte van de gastouder zijn er collega-gastouders, die bereid zijn de kinderen op te vangen, mits zij natuurlijk plek hebben op gevraagde dagen en tijden. Voor degenen die een Comfortpakket bij Berend Botje hebben wordt deze noodopvang door Berend Botje verzorgd.

Brengen en halen van en naar school.

In overleg worden de kinderen van en naar school gebracht lopend met de bolderkar, met de fiets of met de auto.

Afspraken

Indien er afspraken gemaakt worden over de verzorging/medicatie van de kinderen of het alleen buiten het hek spelen,c.q. bij vrienden/vriendinnen spelen is het in sommige gevallen nodig om dit schriftelijk vast te stellen. Dit wordt dan door de ouders en mij ondertekend.